REGULAMIN

 

WYPŁAT

 

ŚWIADCZEŃ STATUTOWYCH

 

ZWIĄZKU ZAWODOWEGO

 

KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ I TRANSPORTU

 

KATOWICE, DNIA 21 KWIECIEŃ  2010r.

 

REGULAMIN

 

wypłat świadczeń statutowych dla członków Związku Zawodowego Komunikacji Miejskiej

i Transportu z tytułu: urodzenia dziecka, zgonu członka rodziny i członka związku oraz

z tytułu choroby i przypadków zapomóg losowych.

 

Regulamin określa:

 

* zasady prowadzenia ewidencji finansowej przez Zarządy Zakładowe Związku

* uprawnienia do świadczeń i ich wysokość

* zasady prowadzenia dokumentacji związkowej

* zasady składania wymaganych dokumentów

 

I

UPRAWNIENIA OGÓLNE

 

1. Podstawowym warunkiem nabycia uprawnień do świadczeń jest posiadanie potwierdzenia bieżącego opłacania składek członkowskich w obowiązującej wysokości.

 

2. Emeryci, renciści, bezrobotni oraz korzystający z urlopu wychowawczego będący członkami Związku i opłacający składki członkowskie posiadają prawo do świadczeń na równi z pozostałymi członkami Związku.

 

3. Emeryci - z miesiącem ukończenia 70 roku życia zwolnieni są od opłacania składek członkowskich

z zachowaniem prawa do świadczeń na równi z pozostałymi członkami Związku.

 

4. Prawo do świadczeń wygasa po upływie sześciu miesięcy od daty urodzenia, zgonu, choroby, jeżeli ubiegający się o świadczenie nie złożył wniosku w tym terminie.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach świadczenie może być wypłacone po upływie tego terminu na podstawie uchwały Zarządu Związku

 

 

II

 

 

UPRAWNIENIA CZŁONKA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO DO ŚWIADCZEŃ

Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

 

 

1. Członek Związku ma prawo do otrzymania świadczenia z tytułu urodzenia dziecka

Od 01.01.2017r                  w wysokości :  250zł

 

2. W przypadku, gdy oboje rodzice są członkami Związku Zawodowego świadczenie przysługuje obojgu rodzicom.

 

3. W razie urodzenia bliźniąt lub więcej dzieci - świadczenie przysługuje na każde dziecko.

 

III

 

 

UPRAWNIENIA CZŁONKA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO DO ŚWIADCZENIA

Z TYTUŁU ZGONU CZŁONKA RODZINY

 

1. Członek Związku Zawodowego ma prawo do otrzymania świadczenia z tytułu zgonu członka rodziny

Od 01.01.2017r                                w wysokości  150zł.

 

2. Świadczenie przysługuje w przypadku zgonu następujących członków rodziny:

 

a/ współmałżonka, rodziców, teściów oraz na osobę pozostającą w konkubinacie (wymagane potwierdzenie wspólnego zameldowania przez okres co najmniej jednego roku).

 

b/ na niepełnoletnie dzieci własne, a także pasierbów i dzieci przysposobione w stosunku do których członek Związku przyjął obowiązki i prawa rodzicielskie oraz dzieci pełnoletnie uczęszczające do szkół, albo niezdolne do zarobkowania.

 

IV

 

UPRAWNIENIA RODZINY DO ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ZGONU CZŁONKA ZWIĄZKU

 

1. Z tytułu zgonu członka Związku przysługuje świadczenie w wysokości:

   

Od 01.01.2017r                                    w wysokości 150zł.

 

2. Prawo do otrzymania świadczenia z tytułu zgonu członka Związku nabywa współmałżonek lub osoba, która przedłoży rachunek za trumnę lub usługę pogrzebową.

 

V

 

ZAPOMOGI LOSOWE Z TYTUŁU CHOROBY

 

1. Zapomogi losowe z tytułu choroby przysługują członkom Związku Zawodowego jeden raz w roku kalendarzowym w przypadku:

Od 01.01.2017r

 

a/ okres choroby od 14 do 30 dni - zapomoga w wysokości    100zł.

 

b/ okres choroby powyżej 30 dni  - zapomoga w wysokości   200zł.

 

VI

 

ZAPOMOGI LOSOWE

 

  1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach członek Związku Zawodowego może wnioskować

o przyznanie zapomogi w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym.

 

VII

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO OTRZYMANIA ŚWIADCZEŃ

 

 

1. Ubiegający się o świadczenie powinien złożyć odpowiednio wypełniony formularz

z następującymi dokumentami:

 

a/ przy urodzeniu dziecka:

 

- odpis skrócony aktu urodzenia dziecka wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego

 

b/ przy zgonie członka rodziny:

 

- odpis aktu zgonu wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego

 

- w przypadku zgonu teściów (ojczyma, macochy) należy przedłożyć dokument stwierdzający stopień pokrewieństwa np. akt małżeństwa, kserokopię dowodu osobistego.

 

c/ przy zgonie członka Związku:

 

- odpis aktu zgonu wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego

 

- legitymacje członkowską (o ile była wydana) zmarłego celem anulowania jej.

 

- w przypadku zgonu samotnego członka Związku świadczenie przysługuje osobie, która przedstawi rachunek za trumnę lub usługę pogrzebową.

 

d/ przy zapomogach losowych z tytułu choroby:

 

- w przypadku choroby pracownika odpowiednio wypełniony formularz potwierdzony przez dział kadr

 

- w przypadku choroby członka - emeryta, rencisty, bezrobotnego, będącego na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, a przebywającego w szpitalu - odpowiednio wypełniony formularz wraz z zaświadczeniem o pobycie

 

e/ przy zapomogach losowych:

 

- wniosek zainteresowanego lub Zarządu Zakładowego Związku potwierdzony przez co najmniej 50% składu Zarządu Zakładowego Związku

 

- dochód wnioskodawcy oraz współmałżonka potwierdzony przez komórkę finansową

lub odcinek (odcinki) potwierdzający wysokość świadczeń wypłacanych przez ZUS

z poprzedniego miesiąca.

 

VIII

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Emeryci, renciści, przebywający na urlopie bezpłatnym oraz bezrobotni opłacają składkę miesięczną w wysokości   4zł.

 

2. Wnioski o wypłatę świadczeń statutowych powinny być składane na obowiązujących formularzach w Zarządach Zakładowych Związku.

 

3. Oświadczenie odpowiedzialności podejmowania gotówki z kasy związkowej:

 

a/ każdy Zarząd Zakładowy Związku jest zobowiązany do złożenia formularza ,,WZORY PODPISÓW” z podpisami co najmniej trzech członków Zarządu.

 

b/ druk winien być opieczętowany pieczęcią działu kadr o brzmieniu ,,stwierdza autentyczność podpisów.

 

c/ osoby, które zatwierdzają wniosek do wypłaty ponoszą pełną odpowiedzialność pod względem materialnym, cywilnym i karnym.

IX

 

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI WYPŁAT STATUTOWYCH ORAZ POBRANIA I WYPŁACANIA GOTÓWKI W KASIE ZARZĄDU ZWIĄZKU

 

1. Dla prawidłowego prowadzenia ewidencji finansowej wprowadza się obowiązek prowadzenia książki wypłat, pobierania i wpłacania gotówki w kasie Zarządu Związku przez Zarządy Zakładowe Związku według podanych poniżej wzorów:

 

a/ z tytułu urodzenia dziecka                                    -          załącznik Nr 1

b/ z tytułu zgonu                                                       -          załącznik Nr 2

c/ zapomogi losowe z tytułu choroby                                   -          załącznik Nr 3

d/ zapomogi losowe na podstawie uchwał zarządu  -          załącznik Nr 4

2. Dla rzeczywistego odzwierciedlenia aktualnego stanu opłacania składek członkowskich wprowadza się obowiązek prowadzenia przez Zarządy Zakładowe Związku ewidencji potrącania składek członkowskich poprzez listę płac.

 

3. Celem sprawniejszego prowadzenia dokumentacji związkowej wprowadza się zeszyt pobrania, wpłacania i rozliczania gotówki.

 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Zarząd Związku Zawodowego Komunikacji Miejskiej i Transportu.

 

5. Regulamin obowiązuje od 01-01-2010r.

 

6. Integralną częścią regulaminu są załączone aktualnie obowiązujące formularze:

 

- Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia dziecka

 

- Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu członka rodziny

 

- Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu członka związku

 

- Wniosek o wypłatę zapomogi losowej z tytułu choroby

 

- Wniosek o udzielenie zapomogi losowej

 

- Deklaracja wstąpienia do Związku Zawodowego Komunikacji Miejskiej i Transportu

 

- Lista wpłaconych składek członkowskich

 

- Oświadczenie odpowiedzialności materialnej za pobraną gotówkę z kasy