Ważniejsze ustawy

2010-08-30 16:24

 

    I.        Co związkowiec musi znać:

 

    1.  Kodeks pracy

    2. Ustawa o związkach zawodowych

    3. Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

 

 

    II.      Co związkowiec powinien znać:

 

    1.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

    2. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

    3. Ustawa o społecznej inspekcji pracy

    4. Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

    5. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników